Adatkezelési Tájékoztató

Websupport Magyarország Kft.
 • Röviden
 • Bevezetés
 • Értelmező fogalmak
 • Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
 • Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
 • Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
 • Funkcionális adatkezelés
 • A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.§)
 • Cookie-k (sütik) kezelése
 • Hírlevél, DM tevékenység
 • Közösségi oldalak
 • Adattovábbítás
 • Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
 • Adatbiztonság (7.§)
 • Az érintettek jogai (14.-19.§)
 • Jogorvoslat
 • Bírósági jogérvényesítés (22.§)
 • Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
 • Zárszó
 • Süti beállítások

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Az üzemeltető Magyarország vonatkozó jogszabályainak és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat, figyelembe véve az érintett személyek magánszféráját, valamint különösen azon személyes adatainak védelmére való tekintettel, amelyeket átadtak és feldolgozásra kerültek.

Bevezetés

A Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., cégjegyzékszám: 01 09 381419, adószám: 25138205-2-43) (a továbbiakban: “Szolgáltató”, vagy “adatkezelő”) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: „felhasználó” vagy „érintett”) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
• az adatgyűjtés ténye,
• az érintettek köre,
• az adatgyűjtés célja,
• az adatkezelés időtartama,
• az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
• az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
• ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://letoltes.websupport.hu/docs/adatvedelem.pdf">http://letoltes.websupport.hu/docs/adatvedelem.pdf
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmező fogalmak

1) érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
3) különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végre hajtatja;
7) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
16) adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17) adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
3) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
4) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
5) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a
személyes adatok kezelése körében az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés

1) Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának
(tárhely- és domain regisztráció) működése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: név (cégnév), személyi igazolvány száma, (adószám), lakcím (székhely) illetve postacím, az adminisztratív és technikai kapcsolattartó esetében: név, mobiltelefonszám, e-mail cím, a megjegyzésben esetlegesen szereplő
személyes adatok, a rendelés időpontja, rendeléskori IP cím.
3) Az érintettek köre: A weboldalon rendelő valamennyi érintett.
4) Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a regisztráció,
megrendelés biztosítása, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,
továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.
5) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A törlésre irányuló kérés esetén
azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni.
6) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat
az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
7) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését,
vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
• postai úton a 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99. címen,
• e-mail útján a support@websupport.hu e-mailcímen.
8) Az adatkezelés során nem vesz igénybe adatfeldolgozót (tárhely-szolgáltatót) az adatkezelő.
9) Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91865/2015.
10) Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
„Elker tv.”) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden
esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.§)

1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító
adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és
helyére vonatkozó adatokat.
2) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az Elker tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
3) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból -
így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az
adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
4) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az
adatkezelést megtilthassa.
5) A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés
megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az
adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő ı́gy rendelkezik. Törvény eltérő
rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
6) A szolgáltatónak biztosı́tania kell, hogy az igénybe vevőaz információs társadalommal
összefüggőszolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,
ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

1) Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése
körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2) A „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, melyek
használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
3) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
4) Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
5) Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartása és a
látogatók nyomon követése.
6) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a
session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum
12 hónapig napig tart.
7) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
8) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az
Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
9) Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közlés, továbbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül
szüksége van.
10) A weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a
Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított
adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
11) A weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban
már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google
Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a
látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a
cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az
www.websupport.hu
Websupport Magyarország Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
cégjegyzékszám: 01-09-381419, adószám: 25138205-2-43
alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a
remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a
weboldaltól.

Hírlevél, DM tevékenység

1) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
megadott elérhetőségein megkeresse.
2) Továbbá a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3) Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató
minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából
és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó a reklámokról
leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4) Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése
körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
6) Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7) Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
11) Az adatkezelés nyilvántartási száma: 04472-0001
12) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám
címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Közösségi oldalak

1) Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése
körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
  jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a
  közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az
  adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adattovábbítás

1) Az Info tv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási
tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a domain regisztráció lebonyolítása érdekében: Név, személyi igazolvány
szám/cégjegyzékszám/adószám, lakcím/székhely, e-mailcím, telefonszám, kapcsolattartói adatok.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.
3) Az érintettek köre: A domain regisztrációt/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
4) Az adatkezelés célja: A domain regisztráció/az online vásárlás lebonyolítása (a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring).
5) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A domain regisztráció
elintézéséig/online fizetés lebonyolításáig tart.
6) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat
a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
Szamlazz.hu – KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tájékoztató, https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istánovics Éva ügyvéd (dpo@kboss.hu)
PayPal
Anyavállalat: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.paypal.com/hu/cgibin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside
7) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a domain
regisztrációt végző adatkezelőtől/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a
személyes adatainak mielőbbi törlését.
8) Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1) Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2) Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
3) E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4) Kivételes esetben bírósági, ügyészi, nyomozó hatósági, szabálysértési hatósági, a
közigazgatási hatósági, az adatvédelmi hatósági megkeresésre illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Szolgáltató köteles tájékoztatás
adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5) A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6) A következőkben részletesen tájékoztatjuk Önt az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk szerint, az ügyfélszolgálatunkra beérkező megkeresése során folytatott adatkezelésünkről.
A Rendelet 7. cikk 4) bekezdése szerinti adatkezelő a Websupport Magyarország Kft. Az adatkezelő telefonszáma: +36 22 78 76 74, e-mail címe:support@websupport.hu
Online ügyfélkapu: www.websupport.hu Online ügyfélszolgálat: www.websupport.hu
Az Ügyfélkapun, telefonon vagy e-mailben megadott személyes adatait természetesen minden esetben bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a megkeresése megválaszolása céljából használjuk. Az adatkezelés célja a megkeresések megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, vagyis jelen esetben a megkeresések megválaszolása, hibabejelentések kezelése, szolgáltatások biztosítása.
A Websupport Magyarország Kft. telefonszámára érkező hívásokat az utólagos bizonyíthatóság érdekében a Websupport Magyarország Kft rögzíti. Az adatkezelés célja: a Websupport Magyarország Kft. által nyújtott szolgáltatások megfelelő minőségben történő biztosítása, az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: 1 hónap.

Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adatbiztonság (7.§)

1) Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa
az érintettek magánszférájának védelmét.
2) Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
• a jogosulatlan hozzáférés,
• a megváltoztatás,
• a továbbítás,
• a nyilvánosságra hozatal,
• a törlés vagy megsemmisítés,
• a véletlen megsemmisülés és sérülés,
• az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
4) Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5) A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és
jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekébenaz
adatkezelő gondoskodik:
• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
• a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
6) A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
• a jogosult számára rendelkezésre álljon,
• hitelessége és hitelesítése biztosított,
• változatlansága igazolható, legyen.
7) Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
• a számítástechnikai csalás,
• a kémkedés,
• a számı́tógép vı́rusok,
• a spam-ek,
• a hack-ek
• és egyéb támadások ellen.
8) Adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
A szerverek fizikailag elzárt helyen vannak, csak azonosítás után hozzáférhetők a
felhatalmazott személyeknek. A szerverek jelszóval, tűzfallal, szétválasztással védettek,
amivel megakadályozható az illetéktelen hozzáférés.

Az érintettek jogai (14.-19.§)

1) Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
2) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása eseténaz adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa
kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
5) Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás
ingyenes.
6) Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
7) Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8) Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.
9) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
10) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
11) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás
iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

1) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény
rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
2) Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
3) Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -
annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár
el.
4) Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
Elektronikus ügyintézéshez szükséges adatok (elektronikus ügyintézést önként vállaló természetes személy ügyfél, illetve elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél esetén)
Hivatali kapu, illetve e-Papír:
Hivatali tárhely rövid neve: NAIH
Hivatali kapu azonosító: KR ID: 429616918
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

1) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles
bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
2) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő
által kért adat kiadására kötelezi.
5) Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes
adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat
akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
6) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő

 • nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett
  jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a13/A.
§-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelenkereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról

Süti beállítások

Itt kezelhetőek a sütik.